Inleiding

Onderhavige Privacyverklaring van Jongeneel Legal Support is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met juristen in het samenwerkingsverband van Jongeneel Legal Support en de ten behoeve van hen werkzame personen met derden. Waar in het navolgende wordt gesproken over juristen/opdrachtnemers worden de ten behoeve van hen werkzame personen daaronder begrepen. De juristen/opdrachtnemers respecteren de privacy van hun cliënten en alle gebruikers van haar site. De juristen/opdrachtnemers dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Opdracht

Wanneer u een van de juristen/opdrachtnemers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden vragen zij u om de noodzakelijk persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van Jongeneel Legal Support en gebruikt om de opgedragen diensten ten behoeve van u te verrichten.

Persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de juristen/opdrachtnemers verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Nummer identiteitsbewijs (Wwft)
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Doel

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de juristen/opdrachtnemers. De juristen/opdrachtnemers verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij zij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de juristen/opdrachtnemers.

Verwerking

Juristen/opdrachtnemers delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die zij inschakelen om hun diensten te uwen behoeve te kunnen c.q. te moeten verrichten. De werknemers van juristen/opdrachtnemers en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met de juristen/opdrachtnemers opnemen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de behandelende juristen/opdrachtnemers.

Bewaartermijn

De juristen/opdrachtnemers bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld met inachtname van de wettelijke bewaringstermijnen.