Algemene Voorwaarden van Jongeneel Legal Support.

 1. Jongeneel Legal Support is de naam van een samenwerkingsverband van zelfstandige juristen, bestaande uit éénmanszaken en/of praktijkvennootschappen, die de praktijk uitoefenen in de vorm van een samenwerkingsverband. Zij ontwikkelen een gezamenlijk beleid en delen (kantoor)faciliteiten.
 2. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden ingevolge de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de jurist/opdrachtnemer.
 3. Het is de jurist/opdrachtgever toegestaan onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van zijn werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid anderen werkzaamheden te doen verrichten. Bij het inschakelen van derden zal de jurist/opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de jurist/opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek wordt een afschrift van de polisvoorwaarden toegezonden. Indien op grond van welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de gesloten verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de jurist/opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium.
 5. De jurist/opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen, of bij gebreke daarvan, een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met een vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
  Het honorarium is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van opdracht een of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de jurist/opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen.
  Tevens is de opdrachtgever aan de jurist/opdrachtnemer de onkosten verschuldigd, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt.
  De jurist/opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds aan de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en onkosten in rekening te brengen.
  De jurist/opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gedurende het uitvoeren van de opdracht zekerheid van betaling te verlangen in de vorm van een te
  storten voorschot terzake het door de jurist/opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium. De jurist/opdrachtnemer zal de door haar ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden, zaken en zaakswaarden in beheer geven van de Stichting Beheer Derdengelden Jongeneel Legal Support.
 6. De opdrachtgever dient de declaraties van De jurist/opdrachtnemer binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten minste bedragende 15% van het openstaande saldo.
 7. De uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen terzake geen rechten ontlenen.
 8. De door de jurist/opdrachtnemer in het kader van de opdracht aangelegde dossiers worden gedurende een periode van 10 jaren na opdracht digitaal bewaard, waarna de inhoud zal worden vernietigd.
 9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De jurist/opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht.
 10. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de juristen, de bestuurders van de (praktijk)vennootschappen en degenen die voor de jurist/opdrachtnemer werkzaam zijn.